Knytter

ambisjoner

Kontakt oss
Menneskene – en avgjørende forskjell for enhver organisasjon.
Har du de riktige menneskene på plass for å nå organisasjonens mål? Med en grundig kartlegging av organisasjonen, får du klarhet til å identifisere hva og hvem dere behøver for å lykkes. Vi har spisskompetanse innen rekruttering og utvelgelse og finner menneskene som løfter virksomheten din til neste nivå.

Rekruttering og utvelgelse

Beslutninger som tas i dag utgjør morgendagens muligheter. Vi vet at det er menneskene som er virksomhetens aller viktigste ressurs. Vi gir deg klarhet og synliggjør valgmuligheter du ikke ante du hadde, slik at selv de mest ambisiøse målene blir oppnåelige.
Behov
Suksessfulle virksomheter har ambisjoner og mål forankret i en tydelig strategi. Uten riktig organisering kan det derimot være vanskelig å gjennomføre strategien. Vi fungerer som en sparringspartner på valg av organisering og finner de menneskene du trenger for å nå målene.

Vi tør å stille de rette spørsmålene, selv de ubehagelige, slik at vi sikrer oss en grundig forståelse av din virksomhet. Hvilke utfordringer og muligheter eksisterer i dag og i morgen? Hvilke prioriteringer må gjøres for å nå målene? Hva kjennetegner kulturen i selskapet, og hvordan påvirker den resultatene? I innledende samtaler snakker vi gjerne med flere interne interessenter og samler inn nødvendig intern og ekstern informasjon.
Finne og engasjere
Våre kandidatsøk har en metodisk og analytisk tilnærming, og tar alltid utgangspunkt i kravspesifikasjonen definert i innledende fase. Vi har siden oppstarten i 1985 utviklet gode løsninger for å identifisere og attrahere kandidater gjennom vårt stadig voksende nettverk både i Norge og internasjonalt. Vi bidrar også med målrettet annonsering i de tilfeller det er hensiktsmessig. Dette sikrer et bredt utvalg av kandidater som både har kompetanse og potensial for lykkes i rollen.
Vurdere
Enhver vurdering av kandidatens egnethet starter først når vedkommende er funnet faglig kvalifisert. Dette skjer ofte etter første møte med både oppdragsgiver og oss. Finalekandidatene inviteres til et dybdeintervju med PU hvor kandidatene på forhånd har utført egnede tester og oppgaver. Disse danner grunnlaget for de hypoteser som undersøkes nærmere i en fortrolig samtale med kandidaten. Vi stiller åpne spørsmål og går i dybden på kandidatens historikk, samt drøfter de valg og beslutninger som har vært med på å forme karrieren til det den er i dag. Før vi gir vår endelig anbefaling gjør vi en grundig vurdering av hver enkelt kandidat basert på innsamlet informasjon gjennom intervjuer, testresultater, oppgaver og tilstrekkelig referansesjekker.
Følge opp
Gjennom det første året følger vi alltid opp både oppdragsgiver og den nyansatte for å sjekke at samarbeidet fungerer godt, og at krav og forventninger fra begge parter er innfridd. Vi i PU liker å levere kvalitet. Derfor vil alle tilbakemeldinger bidra til vår utvikling for din fordel.

Organisasjonsvurderinger

Har du ansatt de riktige menneskene som kan sikre at organisasjonen din lykkes? Vi er eksperter på å gjennomføre vurderinger. Ved å vurdere de ansatte mot virksomhetens strategi og målsetting synliggjør vi de mulighetene dere selv ikke ser.
Behov
Ønsker du å vurdere om ledergruppen din innehar personligheter som kompletterer hverandre? Trenger du å gjøre nødvendige endringer i bemanningssituasjonen? Ønsker du å forfremme en av dine ansatte til å lede avdelingen vedkommende i dag er en del av? Opplever du at et team eller en avdeling ikke presterer som forventet? Skal to organisasjoner bli til én etter fusjon eller oppkjøp? Det finnes mange situasjoner hvor du som leder ønsker en objektiv vurdering av menneskene i din organisasjon.

Som sparringspartner har vi behov for å forstå deg og din organisasjon. Vi tør å stille de rette spørsmålene, selv de ubehagelige, slik at vi sikrer oss en grundig forståelse av hele virksomheten. Hvilke utfordringer og muligheter eksisterer i dag og i morgen? Hvilke prioriteringer må gjøres for å nå målene? Hva kjennetegner kulturen i selskapet, og hvordan påvirker den resultatene? Sammen blir vi enige om hvilke vurderinger vi trenger å gjøre for å gi deg et best mulig beslutningsgrunnlag for veien videre.
Vurdere
Vurderinger kan gjøres både på individ- og gruppenivå. Vi benytter flere verktøy i våre vurderinger. Menneskene som skal vurderes vil gjennomføre egnede tester og oppgaver. Resultatene av disse danner et sett hypoteser som vi undersøker nærmere gjennom en fortrolig samtale med den enkelte. Vi stiller åpne spørsmål og går i dybden på emner som personlighet, karriere, resultater og motivasjonsfaktorer. Til slutt vil funnene settes i sammenheng med hverandre og opp mot virksomhetens strategi og mål.

Vi forsøker å besvare spørsmål omkring hvorvidt gruppen har en riktig samlet kompetanseprofil og personlighetssammensetning, samt hvilket utviklingspotensial gruppen representerer. Dersom det er ønskelig kan vi presentere funnene i plenum og fasilitere en diskusjon om hvordan dere som gruppe kan prestere bedre i fremtiden. Her er det imdlertid noen viktige etiske prinsipper som må vurderes og avklares før en eventuell gjennomgang.

Mangfoldsforpliktelse

Mangfoldige selskaper er mer lønnsomme. Jo mer mangfoldig du er, jo høyere er sannsynligheten for at du presterer bedre enn dine konkurrenter. Likevel har utviklingen gått saktere enn forventet i alle industrier.

Vi ser på det som vårt oppdrag å bidra til mer mangfoldige og inkluderende organisasjoner. Vi ønsker å se deg lykkes, og sjansene for det er større om du utvider dine perspektiver gjennom større mangfold. Dette starter med innsikt og opplæring av eksisterende ansatte, men ender i ansettelse av en mer diversifisert og mangfoldig arbeidsstokk. Vi har både erfaringen og ønsket om å bidra.
En del av Kestria-familien